×

You can follow us on the social media.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgileri  

 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre hazırlanmış olup, MZD ELEKTRIK ELEKTRONIK ELEKTROMEKANIK MEKATRONIK VE SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI sayesinde ilgili kişisel verilerin işlenmesi, veri işleme amaçlarının belirlenmesi, veri işleme sisteminin arttırılması ve çalıştırılmasının veri sorumlusudur. MZD ELEKTRIK ELEKTRONIK ELEKTROMEKANIK MEKATRONIK VE SANAYI TİCARET ANONIM ŞİRKETI tarafından, kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, kanun tarafından ilgili kişi olarak kabul edilmektedir.

Aydınlatma Kanunu Yükümlülüğünü düzenleyen 10'ncu maddeye göre, doğru sorumluları, kişisel olarak çalıştırdıkları gerçek kişileri, veri işleme ile ilgili raporlamaları içerir. 

Bu metin, ilgili kişi olarak sizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, ilgili kişinin (veri sahibinin) ve veri sorumlusunun hak ve yükümlülüklerini içermektedir. 


Veri Sorumlusunun

Adı/Soyadı / Unvanı :  MZD ELEKTRİK ELEKTRONİK ELEKTROMEKANIK MEKATRONIK VE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Posta Adresi :  OSTİM MAH. 1148SK. NO: 32 B İÇ KAPI NO: 2 YENİMAHALLE/ ANKARA 

Telefon :  0 (312) 395 94 92 

E-posta : kvkk@mzd.com.tr 

İnternet Adresi :   www.mzd.com.tr


Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler

Ziyaretçi, çalışan aday, çalışan, rekabetçi ve odaklı, şirket güvenliğinin sağlanabilmesi, şirketin özel büyüme giriş çıkışının güvenliğinin sağlanabilmesi, şirket içi yetkilendirmelerin sağlanabilmesi, ve ilgili diğer mevzuatların yerine getirilmesi şekillerina yönelik olarak kısaca belirtilen kişisel olarak ısıtılmaz. Kişisel veriler, her türlü sözlük, kayıtlı ya da elektronik ortamda saklanmış işbu aydınlatma incelemesinde belirtilen yıllar içerisinde toplanmaktadır. 

Ziyaretçi, çalışan aday, çalışan, tedarikçi ve güvenilir odaklı olarak kişisel veriler

Ziyaretçi, çalışan çalışan, çalışan, bölüme ve odaklı işlenen veriler aşağıdaki kategorilerde yer alan kişisel verilerdir.

Belirtilen veri kategorilerinde hangi verilerin bulunduğu veri sorumlusu olarak saklanan veri haritasında ayrıntılı olarak bulunmaktadır.


İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi 

İşlenen kişisel ayarlar, yazılı, sözlü, görsel ve ses kayıt sistemi ve e-posta yoluyla iletme ile siz veri sahibinden ve üçüncü taraflardan oluşur.  


Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları

Kişisel olmayan KVKK Md.28/1 çerçeve talep edilerek aydınlatma sınırı olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. 

İşlenen kişisel veriler; hukuki uyumların rejimi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine ya da makamsal idarilara kanunda belirtilen şartlar ve sınırlamalar dahil edilebilir. 


Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri

Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verilerin kaydedilmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak saklanması ve erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve muhafazası için teknik ve fili imkanları kapsamında yeterli güvenlik önlemlerini alma hakları ve imkanları mevcuttur. 

Kişisel Verileri gizli tutmayı, gizliliğin korunmasını ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi sürekli olarak tutmak. Kişisel Verilerin korunması için önemli bir kayıptır. Kişisel Verilere erişim veya bu bilgilerin bozulması, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korunmak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi alınır. Kişisel Verileri işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknolojileri standartları ortaya çıkıyor. Gerekli bilgi güvenliği güvenlik önlemlerimizi almamıza karşılık, şirketimize ait internet sitesine ve veri işleme sistemlerimize yönelik yapılan saldırılar Sonuç olarak Kişisel Verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, 

Aşağıda belirtilen hususların toplamının bir olması durumunda, KVKK madde 5 ve 6 da belirtilmiş şekilde, açık rızaya dahil olarak kişisel ve özel özetlerin kişisel verilerinin belirtilmesi mali tablolara göre çalıştırılabilir. Veri Sahibi Hak ve Yükümlülükleri

Veri sahibi 6698 sayılı kanunun 11. Maddesinde yazılı haklara sahiptir.

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenmeyi, 

b) Kişisel verilerin buna göre düzenlenmesi, bilgi talep edilmesi, 

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişinin bilmemesi, 

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların silinmesini istememe, 

e) 7'nci maddede yer alan çerçevelerin kişisel verilerinin silinmesini veya devam ettirilmesini istememe, 

f) (d) ve (e) bentleri sınıflandırılmış işlemler, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini istememe, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlerin analiz edilmesiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasının bozulmasının itiraz etmesi, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak değiştirilmesi, zarara uğraması halinde, zararın silinmesinin talep edilmesi, 


Talep ve Başvuru

Yukarıda belirtilen tüm haklarınızı kullanmak için başvuru yapmak ve kullanmak istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metni MZD ELEKTRIK ELEKTRONIK ELEKTROMEKANIK MEKATRONIK VE SANAYI TİCARET ANONIM ŞIRKETI - OSTIM MAH. 1148SK. NO: 32 B İÇ KAPI NO: 2 YENİMAHALLE/ ANKARA'nın ayrıntılı imzalı nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilir.

kvkk@mzd.com.tr e-posta yoluyla iletilebilir veya, 

www.mzd.com.tr adresinde bulunan Veri Sahibi'ne başvuruda bulunabilirsiniz. Yukarıda belirtilenlerin birisini ile imzalayarak gönderebilirsiniz. Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde burada belirtilen kanallardan geri dönüş bilgileri bilgilendirme yapılacaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte vuku bulabilecek tüm gelişmelere göre aydınlatmada değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

 

AYDINLATMA YÜKÜMÜLĞÜ

İşbu metini tebliğ almakla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafınıza aydınlatma borçları yerine değiştirildi. 

6698 adet Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, yukarıda belirtilen kişisel verilere yönelik bu aydınlatma metninde belirtilen bilgiler tüm ziyaretçi, çalışan aday, çalışan, yedek parça ve yedeklemeler için geçerlidir.Ek Dökümanlar